Fremlejeregler i Firkanten

En andelshaver er berettiget til at fremleje sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst to år.

Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.

 

  • Man kan først fremleje når man har været andelshaver i 1 år.
  • Der må maksimalt fremlejes 2 ud af 5 år. Dvs. hvis en andelshaver f.eks. fremlejer sin lejlighed i 2 år, kan andelshaver ikke fremleje sin lejlighed de efterfølgende 3 år. Den 5-årige periode er gældende fra enhver dato og 5 år tilbage i tiden.
  • Man kan maksimalt fremleje 2 år af gangen.
  • Gives der dispensation til længere perioders fremleje, må den enkelte fremlejetager højst være på fremlejekontrakten i 2 år.
  • Dispensation til længere perioder end 2 år kan kun gives når der er væsentlige sociale grunde hertil: børn, skilsmisse, helbred eller lign.
  • En andelshaver optjener ikke anciennitet på den interne venteliste i den periode, hvor andelshaveren fremlejer. Dvs. hvis man er andelshaver i 6 år, og deraf har fremlejet 2 år, har man optjent 4 års anciennitet på den interne venteliste.
  • Den opkrævede, og på kontrakten anførte, husleje må maksimalt svare til, hvad foreningens øvrige lejere må opkræves.
  • Fremlejetager har samme forpligtigelser som andelshaver overfor boligaftale og husorden. Andelshaver informerer fremlejetager om disse.
AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19