Generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er andelsboligforeningens højeste besluttende myndighed og afholdes en gang om året inden udgangen af oktober måned.
Derudover kan bestyrelsen eller 1/4 af foreningens beboere altid indkalde til en ekstraordinær GF.
På GF vælges/genvælges nye bestyrelsesmedlemmer, og alle væsentlige ændringer angående foreningens virke diskuteres og vedtages her.
Det er ligeledes GF der fastsætter huslejen og andelsværdien.

Regler for indkaldelse til GF
Jvf. foreningens Vedtægter skal den ordinære GF indkaldes med minimum 4 ugers varsel ved opslag på opslagstavlerne i opgangene. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på GF, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før, og den endelige dagsorden skal omdeles senest 8 dage før.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle andelshavere modtager en skriftlig indkaldelse med endelig dagsorden samt bilag inden for denne frist.

Regler for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (X-GF)
Jvf. foreningens Vedtægter kan X- GF indkaldes med helt ned til en uges varsel ved opslag på opslagstavlerne i opgangene. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på X-GF, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før.

Afstemninger
Man skal være til stede for at kunne stemme.
Fuldmagt kan dog gives til ægtefæller/samlevende eller myndige nærtstående, der bebor lejligheden sammen med andelshaveren.

Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpelt flertal, når mindst 1/5 foreningens medlemmer være til stede.

Afstemninger om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages hvis 2/3 af medlemmerne er tilstede og med mindst 2/3 flertal.
Hvis der ikke er nok fremmmødte, men 2/3 flertal, kan der indkaldes til en ny GF, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange der er fremødt.

 
 

AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19