Ventilator P&S Silent 100 CHZ

Denne ventilator er installeret i en række vinduer som badeværelsesventilator som led i vinduesudskiftningen i 2020.

Ventilatoren kræves at være installeret af en autoriseret elektriker, og kræver tilslutning med to fase-ledere (230V) samt en nul-leder (N). (PDF-vejledningen nederst på denne side viser også en ventilator (Fig.4) tilsuttet med kun to ledere - en fase og en nul-leder - men dette er for en anden model!).
Ventilatoren skal være tilsuttet via en tænd/sluk afbryder, der evt. også kan fungere som udtag for lys.

Funktioner
Ventilatoren har brugertilgængelige indstillinger for:

  • A: "Interval"-funktion (dip-switch 1 [on/off] i kombination med switch 2 og 3), der med det givne interval starter ventilatoren uafhængigt af fugtighedsprocenten. Ventilatoren kører 1 time ad gangen og pauserer et antal timer som angivet med intervaltidsrummet, hvorefter den atter kører 1 time, osv.
N.B. Procucentens manual for interval-funktionen er vildledende og punktvis direkte forkert.
Interval-funktionen får ventilatoren til køre helt uafhængig af hygrostatindstillingen!
  • B: Tidsrum ("Interval"-funktion) efter hvilket ventilatoren med tilkoblet Interval-funktion igen starter automatisk. Indstillinger 4, 8, 12 eller 24 timer.
  • C: Hygrostat-indstillinger for hvilken luftfugtighed ventilatoren skal ventilere ned til. Indstillinger 60, 70, 80 eller 90%.
  • D: Overløbs-timer, der angiver hvor mange minutter ventilatoren minimum skal køre, når den først er startet. Indstillinger 1, 5, 15 eller 30 minutter.
  • E: Opstart-timer, der angiver, at ventilatoren først starter, hvis den har modtaget startsignal i mindst 50 sekunder, dvs. 50 sek. efter lyset tændes, hvis ventilatoren er koblet via lyskontakt.
Indstilling af funktioner
Fjern frontdækslet ved at løsne det for neden (tryk den lille dup under midten af frontdækslet ind og træk ud i dækslet fra den smalle spalte lige bag forkanten).
Ventilatoren indstilles via de otte dip-switches, der sidder under gummidækslet til højre mærket 1 til 8.
Brug den sorte plast "skruetrækker", der sidder parkeret nederst bag frontdækslet (se foto), til at vippe switch'ene.
Hver dip-switch har to mulige positioner: hvis den er oppe mod talrækken, er den tændt/slået til.

 
Fotoet af en prøvemontering. Bemærk de tre ledere. Dip-switch indstillinger kan om ønsket indstilles anderledes.

Dip-switch indstillinger

A: Switch 1, Interval-funktion.
Interval-funktionen er kun relevant i meget fugtige miljøer, hvor den generelle luftfugtighed i perioder ligger konstant over den indstillede hygrostat-værdi. Får ventilatoren til at køre 1 time med pauseintervaller som indstillet via switch 2 & 3. Anbefales slået fra.

B: Switch 2 & 3, Interval-funktion.
Fungerer sammen med switch 1.
Angiver intervallet, hvor ventilatoren pauserer, hvis Inteval-funktionen er slået til. Efter udløbet af intervallet genstarter ventilatoren. Er som standard indstillet til 4 timer (begge switches slået fra) og kan om ønsket øget til 8, 12 eller 24 timer.

C: Switch 4 & 5, Hygrostatindstilling
Med disse to switches indstilles den fugtighedsgrænse, som der ønskes ventileret ned til.
Er som standard indstillet til 60% (begge switches slået fra).
Da fugtgrænsen for udvikling af skimmel ligger på 68% og for sortskimmel på 72%, anbefales det at sætte hygrostatgrænsen på ikke over 70%.

D: Switch 6 & 7, Overløbs-timer
Er som standard sat til 1 minut (begge switches slået fra). Kun hvis luftfugtigheden i rummet overstiger den valgte fugtigheds-grænse, vil ventilatoren køre længere end dette tidsrum, og fugtigheden vil bestemme hvor længe ventilatoren kører.

E: Switch 8, Opstart-timer
Er som standard slået fra, men kan være ønskelig at have slået til, hvis ventilatoren er koblet til rummets lyskontakt.
Sørger for, at ventilatoren ikke starter, med mindre (lys-)kontakten har været tændt i mindst 50 sekunder.

Tip: Hvis man i perioder generes af, at ventilatoren kører uafbrudt (f.eks. på varmt-fugtige sommerdage), kan det være fordi den generelle luftfugtighed (dvs. også udendørs) er højere end den indstillede hygrostat-grænse.
Det vil så kunne anbefales at hæve fugtigheds-grænsen via hygrostat-indstillingen (switch 4 & 5) samt evt. øge værdien for overløbs-timeren til at ventilatoren altid kører et lidt længere tidsrum, når først den er startet.
Herudover vil ventilatoren altid køre uafhængigt af hygrostaten, så længe den forbundne kontakt/lyskontakt holdes tændt.

 

Med indstilling af dip-switches som vist hér vil ventilatoren have indstillingerne:
  • Interval-funktion slået fra (anbefalet)
  • Interval-tid (pause-tid) = 4 timer (med mindre man på ny tænder for ventilator) - denne indstilling er kun aktiv, hvis switch 1 er sat med værdi 1 = on.
  • Fugtighedsgrænse = 60%
  • Overløbstid = 5 minutter (kører minimum i 5 minutter efter aktivering af kontakt)
  • Start-forsinkelse slået til (50 sekunder)

I det viste eksempel sikrer switch 8, at ventilatoren først starter efter 50 sekunder (tænder altså ikke, hvis man kortvarigt tænder for lys/ventilator).
Overløbstiden (switch 6 og 7) sikrer, at ventilatoren kører i mindst 5 minutter, men vil fortsætte, hvis fugtigheden (switch 4 og 5) er over den indstillede grænse på (i eksemplet) 60%, hvorefter den slukker, når fugtigheden er ventileret ned.

AB Firkanten - Bodenhoffs Plads 16, st., 1430 Kbh K. Kontor: den første tirsdag i måneden kl. 18 - 19